Nytta och risker med endovaskulär inläggning av stentgraft

Alla typer av kirurgiska ingrepp medför risker. Därför måste varje ingrepps nytta och säkerhet utvärderas noga. Fråga din läkare hur det ser ut för dig när det gäller eventuell nytta och möjliga risker.

Nytta

Behandling genom endovaskulär inläggning av stentgraft är ett minimalinvasivt kirurgiskt ingrepp som inte kräver öppen bröstkorgs- eller öppen bukaortaaneurysmkirurgi. För vissa patienter kan därför återhämtningstiden förkortas med flera dagar. En del kan åka hem från sjukhuset efter några dagar och och återgå till ett normalt liv inom fyra till sex veckor.

Risker

Endovaskulär inläggning av ett stentgraft kräver inte att någon del av aorta tas bort, men det finns alltid en mycket litenrisk för att aneurysmet brister (aneurysmruptur) som visserligen är liten men ändå signifikant. Den är något högre än vid en öppen operation av aneurysm.

Andra komplikationer som kan uppstå vid endovaskulär inläggning av stentgraft är

  • blodläckage runt stentgraftet,
  • blockering av blodflödet genom stentgraftet,
  • att stentgraftet flyttar sig från den plats där det har placerats,
  • fraktur på stentgraftet,
  • infektion,
  • ruptur av aneurysm eller aorta.

För att kontrollera att du inte drabbas av någon av dessa komplikationer kommer din läkare att boka in regelbundna återbesök efter operationen. Det är viktigt att du går på återbesöken så att din läkare kan kontrollera att stentgraftet fungerar som det ska.

Endovaskulär inläggning av stentgraft passar inte för alla

Ditt aortaaneurysm kanske inte har rätt form, eller så kan det ligga alltför nära andra organ. Din läkare eller kärlkirurg kommer att hjälpa dig besluta om endovaskulär inläggning av stentgraft är den mest lämpliga metoden, eller om en öppen kirurgisk åtgärd är det bästa behandlingsalternativet för dig.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-15

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden