Om cerebral pares

Cerebral pares, CP, är idag den vanligaste sjukdomen med rörelsehinder hos barn och ungdomar. I Sverige föds cirka 200 barn årligen med en CP-skada, vilket är bland de lägsta frekvenserna i världen.

Syrebrist och blödningar i hjärnan är de vanligaste orsakerna till CP. Skadorna eller felbildningarna uppkommer i den ännu omogna hjärnan under graviditeten, i samband med förlossningen eller mer sällan under de första levnadsåren. För tidigt födda barn, så kallade prematurer, löper en ökad risk att drabbas av CP-skada.

CP är egentligen ett samlingsnamn för en rad olika symtom. Beroende på var i hjärnan skadan sitter och vid vilken tidpunkt skadan inträffat, visar barnet under sin utveckling olika skador och symtom. Gemensamt för barn med CP är dock att de drabbas av rörelsehinder på grund av muskelförkortningar och leddeformiteter.

Det är vanligt att personer med CP också har andra funktionshinder utöver sitt rörelsehinder. De vanligast förekommande av dessa funktionshinder är tal och språksvårigheter, psykisk utvecklingsstörning, urinvägsbesvär, koncentrationssvårigheter och epilepsi. Dessa komplikationer visar sig ofta senare än de motoriska funktionshindren.

Cerebral pares kan delas in i tre huvudgrupper: spastiska, dyskinetiska och ataktiska, varav den spastiska är vanligast förekommande.

Vad är Spastisk Cerebral Pares?

Spastisk CP är den vanligast förekommande gruppen av cerebral pares. Den spastiska CPn innebär en förhöjd muskelspänning, stegrade reflexer, repetitivt utlösta sträckreflexer samt försämrad viljemässig kontroll av armar och ben. Spastisk CP kan delas in i tre undergrupper:

  • hemiplegi - ena sidans arm och ben är påverkade, på grund av skada i hjärnans motsatta sida
  • diplegi - båda armarna och benen är påverkade, men armarna mindre än benen, på grund av skada på strukturer kring hjärnans hålrum
  • tetraplegi - båda armarna och benen är mycket påverkade, på grund av infektion, syrebrist eller missbildning i hjärnan 

Symtom

Den vanligaste följden av spastisk cerebral pares är mer eller mindre nedsatt muskelkontroll vilket ofta leder till motoriska funktionsproblem, nedsatt balansförmåga, muskelsvaghet och smärta redan från tidig ålder.

Barnen har svårt att lära sig sitta och/eller krypa och deras gångutveckling är oftast mycket försenad.
Variationen är emellertid stor - en del barn har bara ett lätt rörelsehinder medan andra barn har kvar mycket lite viljestyrd motorisk aktivitet. Dessutom kan symtombilden förändras i takt med stigande ålder. Flertalet barn med cerebral pares är också mycket små och magra för sin ålder.

Barn som har en misstänkt CP-skada utreds av barnläkare med särskild kompetens inom barnhabilitering och barnneurologi. Sådana specialister finns idag på alla landets barnkliniker. I utredningen ingår en neurologisk undersökning samt syn- och hörselutredning. I de flesta fall kan diagnosen cerebral pares fastställas senast vid 18 månaders ålder. 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-05-31

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden