Nytta och risker med en konstgjord diskprotes

Nytta

Prestige® cervikal disk som ett alternativ till steloperation (spinal fusion) utvärderades i en studie med 541 patienter – den största kliniska studien i sitt slag som någonsin har genomförts för halsryggraden.Några viktiga resultat från den kliniska studien:

 • Den patientgrupp som fick Prestige-diskprotesen hade ett medianvärde för återgång till arbete som var 26,2 % tidigare än medianvärdet för den grupp som stelopererades.
 • Diskprotesen fungerade felfritt hos alla patienter i den grupp som fick Prestige-diskprotesen.
 • Färre patienter i den grupp som fick Prestige-diskprotesen behövde ytterligare operationer (revisioner) än de patienter som stelopererades. En kirurgisk revision definierades som en åtgärd för att justera eller på något sätt modifiera det ursprungliga diskimplantatet.

Risker

I likhet med all annan ryggkirurgi är insättning av en Prestige-diskprotes inte riskfri. En eller flera olika komplikationer kan uppstå.

Risker som kan vara förknippade med kirurgiska ingrepp är bland annat komplikationer av narkosen, blodproppar, allergiska reaktioner och biverkningar på grund av medicinska problem som inte har diagnostiserats, till exempel dold hjärtsjukdom. Komplikationer som kan uppstå vid ryggkirurgi och insättning av en Prestige-diskprotes är bland annat:

 • Allergisk reaktion mot det implanterade materialet.
 • Implantatet böjs, bryts, lossnar eller rör sig.
 • Instrument böjs eller bryts.
 • Sår, lokala eller systemiska (som drabbar hela organismen), och infektioner.
 • Smärta i nacke och/eller armar.
 • Sväljsvårigheter.
 • Försämring eller förändring av talet.
 • Skada på nerver eller ryggmärg som kan leda till nedsatt rörlighet eller förlamning.
 • Domningar eller stickningar i armar och ben.
 • Bristningar i det skyddande membranet (duran) runt ryggmärgen.
 • Förlorad rörlighet eller sammanväxning där disken har satts in.
 • Utveckling av sjukdom på andra nivåer i nacken.
 • Blödning eller ansamling av koagulerat blod (hematom).
 • Blodproppar och begränsningar av blodflödet som kan innebära risk för stroke.
 • Svullnad av vävnader.
 • Reaktioner på narkosen.
 • Förändrat sinnestillstånd.
 • Graviditetskomplikationer, bland annat missfall och fostermissbildningar.
 • Oförmåga att återuppta aktiviteter i dagliga livet, bland annat sexuell aktivitet.
 • Dödsfall.

Det finns också risk för att det kirurgiska ingreppet inte fungerar och inte ger lindring eller till och med förvärrar symtomen. I den kliniska studien i USA förekom ett antal biverkningar. Några av de vanligaste var sväljsvårigheter, försämrat tal och infektion. Även andra risker kan vara förknippade med användning av Prestige-diskprotesen. Många av de större riskerna tas upp på den här webbplatsen, men en mer fullständig lista finns i bipacksedeln som finns i den förpackning med disken som läkaren får. Tala med din läkare om du vill ha mer information och en mer ingående beskrivning av dessa risker.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-22

Section Navigation

Additional information

Take ChargeContact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden