Leva med en pacemaker eller implanterbar hjärtmonitor 

Pacemaker

Pacemakern gör det möjligt för miljontals människor att återuppta ett aktivt liv. När du har vant dig vid implantatet kommer du snart att betrakta det som en naturlig del av kroppen.

Pacemaker i det dagliga livet

Många människor som bär pacemaker kan återta sina normala aktiviteter helt och hållet när läkningsperioden är över. Det finns dock vissa situationer som du enligt din läkares rekommendationer ska undvika. Din läkare kommer att ge dig individuellt anpassade råd. Nedan följer några grundregler som du ska följa när du är återställd.

Fysisk aktivitet

När din läkare ger dig klartecken kan du långsamt återgå till din normala livsstil. De flesta människor kan då utöva fysisk aktivitet igen. Däremot bör du undvika riskfyllda sporter som innebär att det är lätt att falla eller få stötar i den sida av bröstet där implantatet sitter, eftersom apparaten eller elektroderna då kan skadas. Tala med din läkare om du har frågor om speciella sporter.

Implanterbar hjärtmonitor

Du kan fortsätta leva ett helt normalt liv även om du har en implanterbar hjärtmonitor. Om symtom uppträder ska du beställa tid hos din läkare så att de data som har registrerats i hjärtmonitorn kan läsas av. Utifrån dessa data går det att fastställa om orsaken till dina symtom är en hjärtrytmstörning och vilken behandling som är lämplig.

Om du har fått en implanterbar hjärtmonitor vet du redan att du kan återuppta nästan alla dina vanliga aktiviteter. Du kan simma, bada och träna med hjärtmonitorn utan att behöva oroa dig för att den ska komma till skada. Din läkare kan eventuellt råda dig att begränsa vissa aktiviteter.

Efter implantationen får du en detaljerad bruksanvisning till hjärtmonitorn. I den hittar du all viktig information om monitorn.

CareLink Network

Medtronic CareLink Network är ett internetbaserat system som möjliggör informationsutbyte mellan patienten och sjukvården på ett enklare och smidigare sätt än vad som tidigare har varit möjligt. CareLink Network ger t.ex. möjlighet att läsa av ditt implantat hemifrån och att skicka informationen vidare till din läkare via telefon.
Mer: Medtronic CareLink Network

Resor

De flesta som har en apparat implanterad kan resa utan begränsningar om inte den underliggande sjukdomen lägger hinder i vägen. Med en pacemaker från Medtronic kan du resa i trygg förvissning om att det finns kundsupport för din apparat i över 120 länder i hela världen. Sök i vår databas efter sjukhus i närheten av din semesterort som kan följa upp din pacemaker/defibrillator.

Mer: Traveling with confidence

För att du ska kunna resa utan oro ska du göra vissa förberedelser. Innan du påbörjar resan, tala med din läkare om:

 • olika rekommendationer om utrustning och aktiviteter
 • vad du ska göra om du känner av besvär eller symtom
 • ett hjärtcentrum, en jourtjänst eller en läkare på ditt resmål
   

Flygplatssäkerhet

Du oroar dig troligen för säkerhetssystemen på flygplatser. Innan du går igenom en säkerhetssluss ska du informera säkerhetspersonalen på plats om att du har en pacemaker eller en implanterbar hjärtmonitor och visa ditt identitetskort. Gå sedan med normal hastighet genom slussen.

Säkerhetssystemet på flygplatser innefattar metalldetektorer, så det kan hända att larmet utlöses när systemet upptäcker metalldosan i ditt implantat. Om passagerarna undersöks med en handburen elektronisk detektor ska du be säkerhetspersonalen att hoppa över dig eller att undvika det område där pacemakern eller hjärtmonitorn sitter. Då blir du i stället kontrollerad manuellt och kan sedan ta flyget utan oro.

Vård- och tandvårdsåtgärder

Innan du genomgår en medicinsk åtgärd måste du informera läkaren, tandläkaren eller teknikern om att du bär en pacemaker eller en hjärtmonitor. De måste eventuellt kontrollera med din läkare innan den planerade åtgärden genomförs, särskilt om det rör sig om en ny eller ovanlig åtgärd.

Vissa åtgärder kan påverka funktionen hos din pacemaker eller din implanterbara hjärtmonitor. Vid vissa åtgärder måste försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra eller minimera påverkan på din apparat.

Medicinska åtgärder som ska undvikas

Följande medicinska åtgärder ska inte genomföras på patienter med metallinnehållande implantat så som en pacemaker eller hjärtmonitor med tillhörande elektroder:

 • mikrovågsablation 
 • diatermibehandling (högfrekvens-, kortvågs- eller mikrovågsbehandling)
 • MRT (magnetresonanstomografi) eller MRA (magnetresonansangiografi, endast med specialpacemakers som EnRhytm är MRI möjlig. Mmed en Medtronic hjärtmonitor är det dock inga problem)
 • transuretral ablation med nål (TUNA)

Försiktighet bör iakttas vid följande medicinska åtgärder

Vissa medicinska åtgärder kan genomföras på ett säkert sätt om de försiktighetsåtgärder som anges av din läkare vidtas för att undvika negativa effekter på eller störningar av din apparat:

 • datortomografi
 • diagnostiskt ultraljud
 • elektrokauterisering
 • elektrolys
 • extern defibrillering och elektiv kardioversion
 • högenergibestrålning
 • hyperbar syrgasbehandling (HBOT)
 • litotripsi
 • högfrekvensablation
 • terapeutiskt ultraljud
 • transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)
 • användning av överföringsledning för digitala hörapparater

Riskfria medicinska åtgärder
Många medicinska åtgärder påverkar inte din pacemaker, men korrekt använda och underhållna anordningar måste användas:

 • Tandvårdsåtgärder med borr eller ultraljudshuvuden för tandhygien är riskfria. Även röntgenundersökning av tänder och käkar kan göras utan problem.
 • Diagnostisk röntgenundersökningar av bröstkorgen och mammografier är riskfria.

Informera för säkerhets skull sjukvårdspersonalen om att din apparat före ingreppet eller undersökningen.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Vissa apparater som drivs med elektricitet eller magneter ger upphov till ett energifält som kan inverka negativt på din implanterade anordnings normala stöd för hjärtfunktionen. De fält som uppstår runt en elektrisk apparat kan vara starka eller svaga. Ju närmare apparaten du kommer, desto högre är fältstyrkan.

Elektromagnetisk kompatibilitet innebär att det elektriska fält som uppstår runt en elektrisk apparat inte stör andra elkänsliga apparater, till exempel implanterade anordningar för stöd av hjärtfunktionen.

De flesta elektromagnetiska fält är svaga och påverkar inte ditt implantat för stöd av hjärtfunktionen, men elektriska apparater som ger upphov till starka fält, exempelvis svetsaggregat eller bensindrivna motorsågar, kan inverka negativt på den behandling din implanterade pacemaker eller hjärtmonitor ger.
Vänd dig till din läkare med frågor om detta.

Självhjälpsgrupper

Vissa patienter känner sig hjälpta av gå med i en självhjälpsgrupp/patientförening. Det finns många självhjälpsgrupper som du kan ha nytta av när du går in i den nya livsfasen med pacemaker.

Information om sådana självhjälpsgrupper för patienter och anhöriga hittar du på närmaste klinik, hos sjukvårdsorganisationer eller på Internet.
 

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge

 • REVEAL® XT, patientmanual
 • På resa
  • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

    

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden