Behandling vid hjärtinfarkt

Den akuta behandlingsfasen vid en hjärtinfarkt startar redan vid ambulansfärden, på väg till sjukhuset. I ambulansen tas det första provet, i form av ett tolvkanals-EKG, för att kunna påvisa en hjärtinfarkt. Med hjälp av detta prov och i samråd med läkare på sjukhuset börjar sedan behandling med propplösande mediciner, så kallad trombolys. Det är också ofta i ambulansen som beslutet om patienten skall genomgå en akut ballongvidgning, vid ankomsten till sjukhuset, tas.

En person som kommer till ett sjukhus med en misstänkt hjärtinfarkt läggs in på en speciell intensivvårdsavdelning för hjärtpatienter, i de fall denne inte körs direkt till operation. Här övervakas patienten under tiden som man utreder vilka skador infarkten har orsakat. Man tar till exempel blodprover med några timmars mellanrum för att avgöra om, och hur mycket, hjärtmuskeln har skadats. Vanligt är också med regelbunden EKG-övervakning under den första tiden.

Efter det att utredningen är klar kan vidare medicinering bli aktuell. Läkemedlen syftar till att minska påfrestningarna på hjärtat och öka blodflödet i kranskärlen. Resultatet av dessa mediciner gör att patienten upplever mindre smärta och andfåddhet.
Andra aktuella behandlingsmetoder i det här skedet är ballongvidgning eller bypass-operation.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden