Frågor och svar

Frågorna kring hjärtklaffsjukdomar är många. Nedan har vi listat några vanligt förekommande. Till en början hittar du frågor rörande när och varför hjärtklaffar blir reparerade respektive utbytta. Lite längre fram kommer frågor på angående behandlingsmetoder för hjärtklaffsjukdom och slutligen frågor på livet efter en hjärtklaffsoperation.

När och varför blir hjärtklaffar reparerade respektive utbytta?

När hjärtats klaffar blir skadade, sjuka eller försvagade på grund av ålder har de en tendens att bli förträngda, arbeta stelt eller läcka. Detta medför att hjärtats pumpförmåga försämras.

Vad händer när en hjärtklaff är sjuk?

När en hjärtklaff är sjuk kan den drabbas av ett eller båda av följande problem:

 • Stenos – klafföppningen blir förträngd eller seglen arbetar stelt. När en klaff blir förträngd minskar hjärtats effektivitet vilket begränsar dess förmåga att pumpa ut den mängd blod som behövs till resten av kroppen
 • Insufficiens – klaffen kan inte stänga sig helt. Detta kallas ibland för en regurgiterande klaff eftersom blodet läcker tillbaka till kammaren som det kom ifrån. När en klaff inte kan stänga sig ordentligt begränsar detta hjärtats pumpförmåga, och det blod som läcker kan göra att det byggs upp ett tryck i hjärtat och lungorna.

Vilka är symtomen för hjärtklaffsjukdom?

Läkare kan upptäcka ett hjärtklaffsproblem genom att tala med patienten om hans/hennes symtom, lyssna på hjärtat och utföra diverse tester. Följande symtom kan förekomma:

 • Bröstsmärtor
 • Tryck över bröstet
 • Sömnlöshet
 • Allmän trötthet och oförmåga att utföra vardagliga sysslor
 • Svullna vrister och handleder eller onormalt stor buk

Vilka produkter används för att behandla hjärtklaffsjukdom?

Beroende på vilken typ av sjukdom eller skada på klaffen du har väljer kirurgen att antingen reparera eller byta ut din klaff. En typ av ingrepp för att reparera, som kallas annuloplastik, innebär att man syr fast en ring av ett visst material i din egen klaff för att förstärka dess segel och återställa klaffens funktion.

Om du emellertid inte är någon lämplig kandidat för reparation av klaffen kan din kirurg rekommendera att klaffen byts ut. I så fall kommer du antingen att få en mekanisk eller biologisk klaff. Du och din läkare bör diskutera de olika klaffalternativen.

Vad är klaffprotesen (den konstgjorda klaffen) gjord av?

När en patient måste byta ut sin hjärtklaff finns det två olika typer att tillgå: en mekanisk hjärtklaff eller en klaff som är gjord av djur- eller människovävnad.

Mekaniska klaffar
Enkelt uttryckt är en mekanisk klaff en ring genom vilken blodet strömmar in i hjärtat. Mekaniska klaffar är gjorda av kroppsvänliga material, såsom metall, plast eller keramik. I ringen finns en enda rörlig skiva eller två segel som öppnar och stänger sig ungefär som en naturlig hjärtklaff, för att reglera blodflödet. En syring i dacron sitter fast i klaffen och denna används för att sy fast klaffen i patientens hjärta.

Biologiska klaffar
När man talar om biologiska klaffar skiljer man på; klaffar med stent och klaffar utan stent. En biologisk klaff med stent är gjord av djurvävnad (från gris eller kalv) och är monterad på ett stent, som är en ram, i plast eller metall. Precis som på mekaniska klaffar är seglen på dessa klaffar fastsatta i en tygklädd ring som gör det möjligt för kirurgen att sy fast klaffen i patientens hjärta.
En klaff utan stent är en klaff utan ram. Också denna klaff är gjord av djurvävnad men den kan även vara en riktig hjärtklaff från en mänsklig donator, en så kallad homograf.

Vad är det som avgör om min klaff skall repareras eller bytas ut?

Om din läkare har gett dig diagnosen mitralisinsufficiens, vilket innebär att blodet flödar tillbaka in i hjärtkammaren på grund av att mitralisklaffen inte stängs ordentligt, kan reparation av klaffen vara att rekommendera.

Vilka typer av skada kan kräva reparation av mitralisklaffen?

 • degenerativa klaffar kan ha tunn och överflödig vävnad
 • skada på den subvalvulära (=under klaffen) apparaten, vilket innefattar chordae tendineae och musklerna som sitter i klaffen som hjälper seglen att öppna och stänga sig ordentligt
 • utvidgad annulus (klaffens cirkelformade "ingång").
 • ischemisk (bristande blodtillförsel till hjärtmuskeln) regurgitation kan ofta repareras med hjälp av annuloplastik

När en reparation av mitralisklaffen inte är möjlig:

 • klaffens anatomi gör det svårt för kirurgen att se ordentligt
 • kraftig och generaliserad förkalkning
 • kraftigt fibrotiska och orörliga segel
 • svårt deformerad subvalvulär apparat samt
 • aktiv, icke-lokaliserad infektion

Direkt observation av klaffen är mycket viktigt för att din kirurg skall kunna ställa en korrekt diagnos på eventuella problem som lämpar sig för reparation. Din kirurgs okulärbesiktning avgör om och i så fall hur klaffen skall repareras eller bytas ut.

Vad är produkten för reparation av mitralis- och trikuspidalklaffen gjord av?

Reparation av mitralisklaffen utförs med hjälp av en liten ring eller band som är täckt av polyestertyg. Ringen alternativt bandet förstärker klaffvävnaden och underlättar dess öppnande och stängande. Den kallas ofta annuloplastik-ring/band, det vill säga ring/band för rekonstruktion av vävnaden som omger hjärtklaffen.

Hur länge håller klaffproteser?

Mekaniska klaffar håller i regel livet ut utan att behöva bytas ut. Det är ett välkänt faktum att de är mycket hållbara. Patienter med mekaniska klaffar måste emellertid ta blodförtunnande medicin hela livet för att motverka blodproppar som skulle kunna leda till stroke eller andra allvarliga medicinska problem.

Biologiska klaffar åldras och har därmed en begränsad livslängd. Lyckligtvis degenereras biologiska klaffar oftast långsamt, vilket ger läkaren och patienten tid att planera för en ny operation.

Hur länge håller en annuloplastikring?

Annuloplastikringar håller oftast hela patientens livstid. Långsiktiga resultat av klaffreparation är svåra att förutsäga och beror oftast på patientens specifika situation.

Hur går en hjärtklaffsoperation till?

Se Hjärtklaffsoperation

Vad har jag att förvänta mig efter ingreppet?

Omedelbart efter operationen kommer du förmodligen att känna dig dåsig. De närmaste timmarna eller dagarna tillbringar du på intensivvårdsavdelningen där din hjärtfrekvens, kroppstemperatur, ditt blodtryck och andra viktiga kroppsliga funktioner övervakas. Du kan känna dig något obekväm på grund av all övervakningsutrustning. Under denna tid kommer sköterskor med täta mellanrum för att hjälpa dig att vända dig, hosta och djupandas, allt för att främja ett gott tillfrisknande.
Familj och nära vänner är välkomna att besöka dig under korta stunder.

När intensivvårdsövervakning inte längre behövs kommer du att flyttas till en vanlig vårdavdelning. Här stannar man i genomsnitt flera dagar. Patienterna blir ofta förvånade över hur snabbt de känner sig bättre och kan återuppta sina normala dagliga aktiviteter.

Vad skall jag göra för att bibehålla en hälsosam livsstil med min nya/reparerade hjärtklaff?

 • Ta alla dina mediciner exakt enligt ordination.
 • Tala om för din tandläkare eller andra läkare som du går hos att du genomgått en hjärtklaffsoperation.
 • Upplys din läkare om dramatisk, oväntad viktökning, feber, smärta eller andra symtom.
 • Håll dig till en kost som innehåller lite salt om din läkare ordinerat det.
 • Följ din läkares rekommendationer om att motionera och göra andra fysiska aktiviteter till en del av ditt dagliga liv.
 • SLUTA RÖKA. Rökning kan öka risken dramatiskt för komplikationer kring andningen eller blodet, däribland incidensen av stroke.

Vad är blodförtunnande medicin?

Blodförtunnande medicin är en behandling som ofta ges till patienter som fått en mekanisk hjärtklaff för att deras blod skall koagulera långsammare. Detta är nödvändigt för att undvika proppbildning. Blodförtunnande medicin tunnar inte ut blodet eller förhindrar det från att överhuvudtaget koagulera, det ser enbart till att processen går långsammare för att möjliggöra en anpassning till att det finns en mekanisk klaff i patientens hjärta.

Är det ofarligt att genomgå röntgen när man har en konstgjord hjärtklaff?

Samtliga hjärtklaffsproteser är helt säkra i samband med röntgenundersökningar.

Är det ofarligt att gå igenom säkerhetskontrollen på flygplatsen när man har en konstgjord hjärtklaff?

Säkerhetskontrollerna på flygplatser har ingen negativ inverkan på hjärtklaffsproteser och klaffarna kan inte aktivera några larm.

Vilka frågor bör jag ställa till min läkare efter hjärtklaffsoperationen?

 1. Hur ofta kommer uppföljningsbesök att planeras in?
 2. Vilka specifika begränsningar gäller för min fysiska aktivitet?
 3. När är det tillrådligt för mig att återvända till arbetet?
 4. Vad är mina mediciner till för och vilka biverkningar har de?
 5. Är det nödvändigt med blodtransfusioner under operationen? Om ja, på vilket sätt testas blodet med avseende på olika sjukdomar?
 6. Vilka är symtomen för svikt hos hjärtklaffsprotesen/annuloplastikringen?

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-01-12

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden