Vad är resynkronisering? 

Vissa patienter med hjärtsvikt får sina symtom förvärrade av att hjärtats högra och vänstra kammare inte slår samtidigt (asynkroni). Detta kan leda till att mindre blod pumpas ut i varje slag och även till ett läckage i hjärtklaffen så att en del av blodet i kammaren strömmar tillbaka till förmaket. Anledningen till denna asynkroni är att den elektriska signalen sprids långsamt och inte når bägge kamrarna samtidigt.

Patienter med hjärtsvikt, som också har asynkroni mellan höger och vänster kammares sammandragningar, kan behandlas med en så kallad biventrikulär pacemaker. Detta är en speciell pacemaker som hjälper till att stimulera kamrarna på ett sådant sätt att de åter arbetar tillsammans (synkront). Denna behandling brukar också benämnas resynkronisering av hjärtat, eller CRT, Cardiac Resynchronization Therapy. CRT i kombination med en optimerad läkemedelsbehandling kan påverka hjärtats pumpförmåga positivt.

A cardiac resynchronisation therapy device is designed to treat heart failure

En CRT-pacemaker används för att behandla hjärtsvikt

CRT-pacemaker

CRT-pacemakern är en liten apparat som sänder ut små elektriska signaler och därmed kan styra hjärtats sammandragningar. Signalerna skickas till hjärtat via två eller tre elektrodkablar.

CRT-pacemakern har två viktiga uppgifter; först att via elektrodkabeln känna av när förmaken slår för att därefter stimulera hjärtats båda kammare så att de slår samtidigt (synkront). När hjärtats kammare samarbetar bättre kan också symtomen på hjärtsvikt minska. Vid förmaksflimmer kan patientens förmaksrytm inte användas för att styra pacemakern. Patienter med denna rytmstörning erhåller därför vanligen inte någon förmakselektrod.

En CRT-pacemaker väger ca 25 - 35 gram och batteriet brukar räcka 5-8 år, beroende på hur mycket hjälp hjärtat behöver.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-02-02

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden