Behandlingsalternativ vid hypertoni

Patienter med kronisk hypertoni löper högre risk att drabbas av hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och njursjukdom. På grund av denna risk behandlas sjukdomen med livsstilsförändringar och receptbelagda läkemedel. I många fall är dock inte dessa behandlingar tillräckliga för att sänka blodtrycket. Dessutom kan vissa patienter ha svårt att tolerera biverkningarna av medicineringen. Renal denervering (RDN) är en minimalinvasiv endovaskulär behandling som har utvecklas för att hjälpa läkarna att kontrollera kronisk hypertoni.

Behandling

Även en måttlig förhöjning av blodtrycket kan leda till förkortad livslängd. Kost- och livsstilsförändringar kan förbättra blodtrycket och minska risken för hälsorelaterade komplikationer, men många gånger visar det sig att läkemedelsbehandling blir nödvändig för patienter där livsstilsförändringar visar sig vara verkningslösa eller otillräckliga.

Läkemedelsbehandling

Har du ett förhöjt blodtryck kan du behöva medicinera mot det. Syftet med läkemedelsbehandlingen är att minska risken för sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njurskador och för tidig död. Läkemedlens effekt varierar från person till person. Ofta, framför allt hos äldre personer, behövs en kombination av två eller tre olika läkemedel. Läkemedlen påverkar bara blodtrycket så länge du tar dem och behandlingen är oftast livslång. Även när man medicinerar mot högt blodtryck ska man genomföra livsstilsförändringar eftersom de kan förstärka den blodtryckssänkande effekten och minska eventuella biverkningar av läkemedelsbehandlingen.

De fem vanligaste grupperna av blodtrycksmediciner är, diuretika, betablockerare, kalciumflödeshämmare, ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare (ARB.) 1

Men även en läkemedelsbehandling kan ibland visa sig vara otillräcklig. För cirka 50 procent av patienterna förblir blodtrycket okontrollerat och mellan 15-20 procent av dessa är resistenta. 2

Renal denervering

En orsak till högt blodtryck kan vara för hög aktivitet i njurarnas sympatiska nervbanor. Medtronics kateterbaserade behandlingsteknik Symplicity® Catheter System™ 3 sänker blodtrycket genom att bryta de sympatiska nervbanorna till och från njuren med radiofrekvens (RF)-energi, så kallad renal denervering. Med renal denervering kan man behandla och sänka högt blodtryck hos patienter som hitintills inte svarat på tillfredsställande på medicinsk behandling.Tala med din läkare för att avgöra vilken behandlingsmetod som passar bäst för dig.

Referenser

  1. Hjärt- och Lungfonden.se
  2. Lloyd-Jones D et al. Heart disease and stroke statistics-2010 update: A report from the American Heart Association. Circulation. 2010;121(7):e46-e215
  3. Symplicity is a trademark of Medtronic, Inc. and is registered in one or more countries of the world

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-09-27

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden