Om hypertoni (högt blodtryck)

Högt blodtryck, eller hypertoni på latin, är ett eskalerande hälsoproblem och den bakomliggande orsaken till hjärtsjukdomar, stroke och njurproblem för cirka 1,2 miljarder människor världen över1. Många har högt blodtryck utan att veta om det. Genom en blodtrycksmätning tar du enkelt reda på hur högt ditt blodtryck är.

Blodet transporterar näring och syre till alla kroppens celler. Blodtrycket är det tryck som uppstår när blodet pumpas från hjärtat ut i kroppen. Hur högt trycket är beror på hur stor kraft hjärtat arbetar med. Blodtrycket är för högt när hjärtat arbetar hårdare än det borde och blodet pumpas ut genom artärerna med högre tryck än normalt.
Alla upplever dagligen händelser som höjer blodtrycket. För de flesta av oss, är dessa ökningar temporära och har ingen varaktig inverkan på vår hälsa. Men personer med kronisk hypertoni löper en ökad risk för hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, njursjukdom och för tidig död.

Definition

Blodtrycket består av två mätningar, ett systoliskt (övertryck) och ett diastoliskt (undertryck). Den första siffran anger det systoliska trycket då hjärtmuskeln pumpar ut blodet. Den andra, lägre siffran, anger det diastoliska blodtrycket, vilket är trycket i dina artärer mellan hjärtslagen . Ett normalt blodtryck ligger runt 120/80 mm / Hg. Ett för högt blodtryck ligger något över 140/90 mm / Hg.

Förhöjt blodtryck kan definieras enligt följande 2 :

 • Mild blodtrycksförhöjning: 140-159/90-99 mmHg
 • Måttlig blodtrycksförhöjning: 160-179/100-109 mmHg
 • Kraftig blodtrycksförhöjning >180/>110 mmHg

Man delar in högt blodtryck/hypertoni i två olika grupper, primär hypertoni eller sekundär hypertoni.

Orsaker

Primär hypertoni
Ungefär 90-95% av fallen med högt blodtryck kategoriseras som "primär eller essentiell hypertoni", vilket innebär högt blodtryck utan någon tydlig medicinsk orsak. Blodtrycksvariationerna kan bestämmas dels genom arvsanlagen eller genom omgivningsfaktorer som övervikt, stress, matvanor (högt saltintag) och hög alkoholkonsumtion.
Sekundär hypertoni
Vid de resterande 5-10% av fallen (sekundär hypertoni) finns en behandlingsbar orsak. Den här formen av hypertoni är ett symtom som visar att något inte står rätt till i kroppen, exempelvis på grund av njursjukdom eller hormonella störningar (t.ex i sköldkörteln).Vissa läkemedel, till exempel p-piller, kan också orsaka sekundär hypertoni.

Symtom

De allra flesta människor är ovetande om att de har förhöjt blodtryck men symtom som huvudvärk, trötthet eller fövirring kan ibland förklaras av högt blodtryck. Eftersom många lever med högt blodtryck utan att ha vetskap om det kan det vara bra att då och då göra en blodtryckskontroll.

Riskfaktorer

Att blodtrycket ökar med åldern är ett faktum men den mer eller mindre naturliga blodtryckshöjningen förstärks av vissa riskfaktorer 3 :

 • Tendens till för högt blodtryck i familjen
 • Övervikt
 • Rökning och snusning
 • Negativ stress
 • Diabetes, framförallt typ 2-diabetes
 • Alkoholmissbruk
 • Fet och saltrik kost
 • För lite motion

Diagnos

Du kan kontrollera ditt blodtryck på vårdcentralen eller på vissa apotek. Blodtrycket mäts vanligtvis med en blodtrycksmanschett, med en uppblåsbar gummiblåsa inuti, som placeras runt överarmen. Manschetten blåses upp, luften släpps sakta ut och läkaren lyssnar med ett stetoskop nedanför den del av artären som befinner sig under manschetten. Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mm Hg, och anges alltid med två tal, till exempel 120/80. Det första talet anger övertrycket, då hjärtmuskeln pumpar ut blodet. Det andra talet anger undertrycket, då hjärtmuskeln vilar. Om det visar sig att du har för högt blodtryck utför läkaren oftast kompletterande undersökningar.
Många lär sig att själva mäta sitt blodtryck via automatiska blodtrycksmätare som man bland annat kan köpa på apoteket.

Referenser

1. World Health Organization. World Health Report 2002: Reducing Risks, Promoting Healthy Life. Geneva, Switzerland
2. HjärtLungfonden.se                                                                                                                                                            3. Vårdguiden.se

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-09-13

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden