Implantation av en conduit, -nytta och risker

Idag är kirurgisk behandling av fel i pulmonalisklaffarna rutin och kan snabbt ge påtagliga resultat. Så snart som blodet börjar strömma på normalt sätt genom pulmonalisklaffen får kroppen tillräckligt mycket syrerikt blod (förutsatt att hjärtat för övrigt fungerar som det ska).
Vissa risker och komplikationer kan dock inte helt uteslutas. Kontakta din läkare om du märker några symptom som kan tyda på en komplikation.

Nytta

Efter någon tid kan du eller ditt barn återuppta era normala dagliga aktiviteter. Konvalescenstidens längd varierar mellan olika patienter och beror på patientens allmänna hälsotillstånd. När den nya hjärtklaffen gör att hjärtat (återigen) kan arbeta på ett effektivt sätt, kommer effekterna av klaffsjukdomen i kroppen med tiden att försvinna.

Risker

Möjliga risker är:

  • Liksom vid alla kirurgiska ingrepp finns det under några dagar efter operationen en risk för blodproppar (tromber, trombos). Sådana proppar kan lossna och vandra in i lungorna, där de kan orsaka andnöd och bröstsmärtor eller till och med dödsfall. Tala genast om för din läkare om du drabbas av andnöd eller bröstsmärtor.
  • I mycket sällsynta fall kan det hända att den nya hjärtklaffen inte fungerar som planerat. Då kan det krävas ett nytt ingrepp.
  • Efter ingreppet kan det också hända att hjärtrytmen blir oregelbunden (hjärtarytmi, rytmrubbning). Rytmrubbningen är ofta övergående och kan behandlas med läkemedel.
  • Eftersom Contegra pulmonalisklaffconduit endast är godkänd för patienter under 18 år, behövs även följande information: När barnen växer, växer inte conduiten utan måste bytas ut efter en viss tid. Hos vuxna kan det dessutom bildas kalkavlagringar i conduiten, som kan leda till läckage eller till en förträngning. Om den nya förträngningen (restenosen) eller läckaget kvarstår under längre tid, leder detta ofta till nedsatt kondition, andfåddhet och eventuellt även rytmrubbningar. Då kan det krävas en ny operation.
     

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-05-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden