Om multipel skleros

Multipel skleros (MS) är en kronisk neurologisk sjukdom som angriper centrala nervsystemet, det vill säga hjärna och ryggmärg. Även om de flesta inte blir allvarligt rörelsehindrade så erfar mer än hälften spasticitet med spända muskler som komplicerar det dagliga livet.

I hjärnan och ryggmärgen finns nervtrådar som överför nervimpulser mellan hjärnan och kroppens olika delar. Vid MS angrips isoleringsskiktet runt dessa nervtrådar av återkommande inflammationer. Ibland skadas även själva nervtråden. Detta medför störningar i impulserna från nerverna som i sin tur leder till en rad olika symtom hos den drabbade.

Sjukdomssymtomen varierar mycket från individ till individ. I vissa fall leder den till bestående handikapp. Vilka besvär man får beror på vilka nervbanor som drabbas av inflammationen. Den direkta orsaken till MS är inte känd.

Symtom

Man räknar med att omkring 15 000 personer i Sverige har MS. Varje år insjuknar omkring 500 personer. Sjukdomen bryter oftast ut mellan 20-40 års ålder och den är nästan dubbelt så vanlig bland kvinnor som bland män.

Symtomen varierar mellan olika personer, men hos flertalet av alla drabbade uppträder perioder av försämringar, så kallade skov. Ett skov kan antingen vara väldigt kortvarigt eller hålla i sig ett par månader. När skovet är över går symtomen tillbaka, men efter en tid kommer nya skov med nya eller upprepade symtom.

Tiden mellan skoven varierar. Vid aktiv sjukdom kan det förekomma flera skov per år medan det i vissa fall kan dröja mer än 10 år mellan första och andra skovet. Hos många patienter blir skoven, sett över hela livet, mycket få och mycket lindriga.
Vanliga symtom under dessa skov är:

  • svaghet
  • försämrad muskelkontroll
  • känselstörningar
  • balansförsämring
  • sluddrigt tal
  • svårigheter med urinblåsa och tarm

I ett fåtal fall av MS debuterar sjukdomen istället med långsamt tilltagande neurologiska symtom och försämring. I dessa fall är diagnosen lite svårare att fastställa då tillståndet kan förväxlas med andra neurologiska sjukdomar. Majoriteten av MS-patienterna klarar sig utan att vara beroende av hjälpmedel i sitt dagliga liv.

Den som har symtom som tyder på MS bör genomföra en undersökning av nervsystemet. Vid en sådan undersökning kartläggs symtomen noga. Reflexer, känsel, balans och andra neurologiska funktioner som kan avslöja om det central nervsystemet är påverkat kontrolleras också. Den neurologiska undersökningen kan också kompletteras med magnetkamera undersökning samt provtagning på ryggvätskan.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-10

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden