Om Parkinsons sjukdom

Årligen insjuknar cirka 1500 personer i Parkinsons sjukdom och idag finns totalt ungefär 20 000 sjuka i Sverige. Det är främst män i övre medelåldern som drabbas. Parkinsons sjukdom är en neurologisk rörelsesjukdom som uppstår på grund av avvikelser djupt i hjärnans struktur. Följderna av dessa avvikelser är att den som drabbas inte längre har full kontroll över sina rörelser.

Kroppens nervceller producerar en signalsubstans som kallas dopamin. Detta dopamin har stor betydelse för hjärnans styrning av kroppsrörelserna. Hos personer med Parkinsons sjukdom sker en nedbrytning av dopaminproducerande celler i en liten del av hjärnan som kallas substantia nigra. När mindre än hälften av dopamincellernas produktionsförmåga återstår uppkommer symtomen på Parkinsons sjukdom.

Man vet idag inte vad som orsakar denna nedbrytning av dopamin som leder till sjukdomen Parkinson. En allmän uppfattning är att ett flertal faktorer samverkar. Mycket tyder dock på att åldern är den främsta riskfaktorn men det verkar också finnas en ärftlig komponent. Miljöfaktorer såsom markförhållanden och järnhaltighet i vatten, kan vara en annan bidragande orsak, liksom omgivningsfaktorer som utsläpp av tungmetaller.

Symtom

Gemensamt för alla personer med Parkinson sjukdom är problem i rörelseorganen. Symtomen varierar emellertid mycket från person till person men de uppkommer alltid successivt och förvärras gradvis. De första tecknen på sjukdomen är oftast skakningar vid vila, stelhet samt svårigheter att starta en rörelse.

Skakningarna brukar börja i ena handen eller armen och därefter drabbas ofta benet på samma sida. Så småningom börjar skakningar också i andra sidans extremiteter. Skakningarna förvärras vid oro och i takt med att sjukdomsförloppet framskrider kan handikappet blir så stort att den drabbade blir rullstolsburen.

Sjukdomssymtomen gör att den drabbade får svårt att till exempel skriva och klä av/på sig. Alla rörelser blir långsammare och musklerna blir stela vilken gör att även gången och balansen blir påverkad. Talet förändras och mimiken blir stel. Parkinson sjukdom kan även följas av andra symtom som initiativlöshet, sömnstörningar, depression/nedstämdhet, förstoppning, ångest, nedsatt luktsinne samt smärta i nacke och axlar.

Sjukdomen Parkinson fastställs utifrån noggrann sjukdomshistoria, neurologiska undersökningar samt positivt svar på medicinsk behandling. Det går inte att påvisa Parkinsons sjukdom med hjälp av blodprover eller röntgen men bägge dessa undersökningsmetoder används däremot för att utesluta andra sjukdomar som kan ge Parkinsonliknande symtom.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-10

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden