Behandlingsmöjligheter vid oförklarade svimningsanfall

Efter att din läkare har identifierat orsaken till dina oförklarade svimningsanfall kommer nästa steg att bestämmas.

EKG anses vara det i särklass bästa diagnostiska verktyget om man misstänker att orsakerna till svimningsanfallen härstammar från ett hjärtproblem. Andra undersökningsmetoder vid misstänkt hjärtproblem innefattar exempelvis ortostatiskt prov på tippbräda samt invasiv elektrofysiologisk undersökning.

När man gör en undersökning på tippbräda försöker man simulera ett tillstånd som kan orsaka ett svimningsanfall. Genom att tippa patienten från liggande till stående position och sedan låta patienten stå orörlig på tippbrädan, kan läkaren mäta hur blodtrycket och hjärtats frekevens och rytm förändras under dessa omständigheter.

Vid en elektrofysiologisk undersökning förs speciella katetrar in i hjärtat, via olika blodkärl, för att registrera hjärtats elektriska impulser. Man kan på detta sätt se hur de elektriska signalerna sprids i hjärtat, och även med elektrisk ström försöka att starta en rytmrubbning.

Trots att det finns ett flertal undersökningar för att utreda eventuella hjärtproblem som orsak till svimningsanfallen förblir 10-26% av dessa patienter odiagnostiserade efter genomgångna undersökningar. Detta beror främst på svimningsanfallens karaktär och de ofta långa intervallerna av symtomfrihet. Eftersom det är de oregelbundna svimningsanfallen med långa intervaller av symtomfrihet som är de svåraste att diagnostisera, kan man använda en implanterbar hjärtmonitor med långtidsminne, för att kunna registrera patients hjärtrytm under en längre tid. En sådan hjärtmonitor går under benämningen ICM (Insertable Cardiac Monitor) och har utvecklats av Medtronic för att hjälpa denna patientgrupp.

Medtronics hjärtmonitor, Reveal, kan övervaka patientens hjärtrytm i upp till 3 år och har vid kliniska studier visat sig kunna diagnostisera 83-94% av de patienter som ingått i studierna. Diagnos ställdes i medeltal fem månader efter implantationen, vilket tydligt visar på behovet av en registreringstid som kraftigt överstiger konventionella metoder som till exempel 24 timmars bandspelar-EKG. Efter att din läkare har identifierat orsaken till dina oförklarade svimningsanfall kommer nästa steg att bestämmas. Om orsaken är relaterad till din hjärtrytm, kan läkaren rekommendera läkemedel, pacemaker eller kanske en implanterbar defibrillator. Ofta kan symtomen minska kraftigt eller försvinna helt med dessa behandlingar.

Om orsakerna till dina symtom inte är relaterade till din hjärtrytm kommer din läkare istället att leta efter andra tänkbara orsaker. Svimningsanfallen är ibland svåra att diagnostisera då de också kan vara relaterade till utmattning, stress, hormonell obalans eller neurologiska abnormiteter. Beroende på vad den misstänkta orsaken är kommer du att bli remitterad till en utredning av en annan specialist, såsom en neurolog eller psykolog.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden