Takykardi (snabb hjärtrytm)

Om hjärtats elektriska system fungerar dåligt eller helt slutar att fungera, kan impulser till hjärtat uppkomma från andra delar av hjärtat än sinusknutan. Dessa impulser ger upphov till en onormal rytm, en arytmi. Om impulsbildningen dessutom är mycket snabb kan detta leda till en hjärtrusning, en takykardi. Vanliga orsaker till takykardi är bland annat syrebrist i hjärtat till följd av kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt eller olika hjärtmuskelsjukdomar.

Den vanligaste formen av takykardi är förmaksflimmer, kallas ibland hjärtflimmer. Man räknar med att mer än 90 000 svenskar är drabbade. Förmaksflimmer kännetecknas av en helt oregelbunden rytm med förhöjd förmaksfrekvens på uppåt 300-600 slag per minut. Som en följd av detta kan man även drabbas av en förhöjd kammarfrekvens. Vid förmaksflimmer strömmar blodet sämre genom hjärtat vilket medför större risker för blodproppar. Kroniskt förmaksflimmer är den vanligaste orsaken till stroke, det vill säga blodpropp i hjärnan.

När en takykardi istället uppstår i någon av hjärtats kammare kallas hjärtrusningen för kammartakykardi eller ventrikulär takykardi. Vid detta tillstånd pumpar inte hjärtat lika effektivt som vid normal rytm, vilket medför att hjärnan inte får tillräckligt med syrerikt blod. Symtom som yrsel eller svimning kan uppstå. En kammartakykardi behandlas bäst med en defibrillator för att minska risken att den övergår i ett livshotande tillstånd.

I de fall en kammartaykardi övergår i en oregelbunden och kaotisk impulsbildning har ett livshotande kammarflimmer uppstått, vilket i praktiken är detsamma som ett hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp pumpas inget blod ut i kroppen, och hjärnan som är mycket känslig för syrebrist drabbas först. Detta är ett mycket allvarligt tillstånd som leder till medvetslöshet inom några få sekunder. Om omedelbar behandling med en defibrillator uteblir kan ett hjärtstopp leda till döden.

Symtom

Risken för allvarliga störningar i hjärtrytmen ökar med stigande ålder och drabbar vanligtvis män något oftare än kvinnor. Vanliga orsaker till takykardi (snabb hjärtrytm) är bland annat syrebrist i hjärtat till följd av kranskärlsjukdom, hjärtinfarkt eller olika hjärtmuskelsjukdomar. De finns dock fall då man inte säkert kan fastställa den egentliga orsaken till störningen.

De vanligaste symtomen vid takykardi är:

  • Förmaksflimmer - högre puls eller hjärtklappning, oregelbunden hjärtrytm, andnöd, sämre arbetsförmåga och svullna ben
  • Kammartakykardi - snabb puls, andfåddhet, trötthet, yrsel och svimning
  • Kammarflimmer - medvetslöshet inom några få sekunder, om behandling uteblir kan tillståndet leda till döden

För att diagnostisera olika hjärtrytmrubbningar används EKG och elektrofysiologiska undersökningar. De elektrofysiologiska undersökningarna utförs antingen med elektrodkatetrar som förs in till hjärtat via blodkärl i ljumsken, eller med hjälp av en silikonelektrod som leds via ena näsborren till ett läge i matstrupen.

När man ställer en diagnos går man också igenom patientens levnadsvanor. Förutom sjukdom så kan rökning, snusning, alkoholkonsumtion, kaffevanor och vikt också vara utlösande faktorer.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2016-04-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden