Nytta och risker med DBS-behandling

Reclaim® DBS-systemet för behandling är CE-märkt. Det är avsett för understödjande behandling tillsammans med läkemedel och är ett alternativ till det kirurgiska ingreppet capsulotomi vid svårt kroniskt tvångssyndrom som inte svarar på någon annan behandling hos vuxna patienter som har prövat, men inte har blivit hjälpta av, behandling med minst tre olika serotoninåterupptagshämmare (SSRI-preparat).

Nytta

Reclaim DBS-behandling mot tvångssyndrom kan minska dina symtom men är inget botemedel. När ditt DBS-system är påslaget ger det en stimulering som kan minska tvångssymtomen. Om stimuleringen avbryts kommer symtomen troligen tillbaka.

  • Icke-destruktiv – Reclaim DBS är inte avsedd att förstöra nervceller eller frisk vävnad på det sätt som lesionell kirurgi gör.
  • Reversibel – Djup hjärnstimulering är reversibel, dvs. ger inga kvarstående fysiologiska förändringar när behandlingen avbryts. Om behandlingen inte har effekt kan den avbrytas och den inopererade stimulatorn kan tas bort.
  • Anpassningsbar – Din läkare använder en speciell dator för trådlös inställning av stimuleringsnivån. Det kan ta flera månader att hitta exakt den stimuleringsnivå som passar dig bäst.
     

Risker

Riskerna i samband med Reclaim DBS-behandling är bland annat de risker som alla typer av kirurgi medför, biverkningar av stimuleringen och komplikationer som har med stimulatorsystemet att göra.

Din läkare kan ge mer information om dessa och andra eventuella risker och biverkningar. Många biverkningar av stimuleringen försvinner inom en månad efter operationen och kan motverkas genom att stimuleringsnivån ändras. Flera återbesök kan behövas för att man ska hitta rätt inställningar.

Dessutom måste neurostimulatorns batterier bytas efter ett antal månader eller år. Hur ofta de behöver bytas beror på vilken stimuleringsnivå du behöver. Batteriet kan bytas genom ett kirurgiskt ingrepp som inte kräver att man stannar över natten på sjukhuset.

Din läkare ska vara uppmärksam på om du visar symtom på depression, ångest och/eller hypomani/mani. Sådana symtom kan inbegripa förändrat sömn- eller ätbeteende, hämningslöshet, ilska, aggression och en benägenhet att råka ut för olyckshändelser.

Komplikationer som har samband med stimulatorsystemet
Eventuella komplikationer som har samband med stimulatorsystemet är bland annat

  • smärta, att operationssåret inte läker och infektion där stimulatorsystemets delar är inopererade,
  • infektion eller ärrbildning på grund av att stimulatorsystemets delar tränger genom huden

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-07

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden